A A A

Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Celem zadania, realizowanego w 2021 r. było zapewnienie pracownikom medycznym podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego w celu lepszego zrozumienia własnego stanu zdrowia psychicznego, odnalezienia i wykorzystania mocnych strony i zasobów w radzeniu sobie z sytuacją trudną, związaną z wystąpieniem epidemii COVID-19.

W ramach zadania uczestnicy mogli skorzystać ze spotkań:

 • indywidualnych,
 • grupowych (min. 5 os.),
 • warsztatowo-wykładowych (min. 5 os.).

Zakres udzielanego w ramach spotkań wsparcia obejmował m.in.:

 • omówienie trzech aspektów zdrowia psychicznego tj. dobra kondycja zdrowotna, poczucie komfortu psychicznego oraz utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych;
 • przedstawienie podstawowych zależności pomiędzy zdrowiem psychicznym a racjonalnym odżywianiem i odpowiednią długością snu oraz wpływu aktywności fizycznej i relacji międzyludzkich na zdrowie psychiczne,
 • przekazanie wiadomości na temat najczęściej występujących zaburzeń psychicznych takich jak:
 • zaburzenia nastroju, w tym depresja,
 • zaburzenia nerwicowe, w tym zaburzenia lękowe i fobie,
 • zaburzenia behawioralne, w tym zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania,
 • zapoznanie z informacjami na temat stresu jako czynnika wpływającego na pogorszenie sprawności i efektywności funkcjonowania oraz jego wpływu na powstawanie zaburzeń w stanie zdrowia,
 • wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym form i metod jego redukowania oraz technikach relaksacji,
 • informowanie o możliwych formach wsparcia oraz miejscach gdzie o takie wsparcie można się zwrócić.

Problem zdrowotny

Wypalenie zawodowe i stres to poważne ryzyka zawodowe wpisane w pracę personelu medycznego udzielającego pomocy osobom chorym. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie z negatywnymi emocjami związanymi z wykonywaną pracą zależy nie tylko poziom satysfakcji z życia zawodowego oraz kondycja psychofizyczna danego pracownika ale również efektywność podejmowanych przez niego działań, co w przypadku personelu medycznego jest zadaniem kluczowym w procesie leczenia pacjentów.

Większość badań, przeprowadzonych w czasie pandemii wskazywała na znacznie podwyższony poziom stresu, lęku i depresji u pracowników medycznych i aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia niezbędne było wdrożenie działań edukacyjnych.

Realizację zadania Zarząd Województwa Mazowieckiego powierzył niżej wymienionym pomiotom leczniczym:

 • Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 • Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;
 • Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o.o.;
 • „Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Drewnica” Sp. z o.o.;
 • Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 • Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
 • Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie;
 • Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy.

Podsumowanie realizacji zadania:

Ze złożonych przez realizatorów zadania sprawozdań wynika, że ze wsparcia psychoedukacyjnego skorzystało łącznie 450 osób, w tym 169 osób odbyło spotkania indywidualne, a 281 osób brało udział w spotkaniach grupowych i warsztatowych osoby.

Średni koszt udziału 1 osoby wyniósł 144,44 zł (65 000 zł / 450 osób).

Mając na uwadze planowane uruchomienie w 2022 r. przez Ministerstwo Zdrowia naboru wniosków  dot. realizacji naboru wniosków dot. realizacji „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Oś VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia), jak również szeroką gamę form ogólnodostępnego, bezpłatnego wsparcia psychologicznego oferowanego przez jednostki publiczne, prywatne ale również przez organizacje zrzeszające pracowników poszczególnych zawodów medycznych (Izby lekarskie, Izby pielęgniarek położnych) Zarząd Województwa Mazowieckiego, zdecydował o niekontynuowaniu realizacji zadania w 2022 r.

Wszystkim realizatorom zadania składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i czas poświęcony na realizację tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że w tak trudnym, pandemicznym okresie pracownicy podmiotów leczniczych mogli liczyć na profesjonalne wsparcie, a udzielona im pomoc pozwoliła na poprawę samopoczucia i kontynuowanie pracy na rzecz mieszkańców naszego województwa.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/