A A A

Lekcje o depresji

Działania edukacyjne z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży skierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane było od listopada 2020 r. do czerwca 2022 r. Spotkania z młodzieżą przeprowadzone zostały przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego/psychiatrii, w tym przez magistrów psychologii lub psychologów klinicznych lub psychoterapeutów lub psychiatrów lub psychiatrów dzieci i młodzieży lub pielęgniarki.

Tematyka zajęć podzielona została na dwa moduły:

  • moduł dotyczący problemu depresji,
  • moduł dotyczący samobójstw.

Podczas 3-godzinnych spotkań (godziny lekcyjne) poruszano zagadnienia dotyczące m.in. rodzajów, objawów i leczenia depresji, motywów samobójstw, rozpoznawania zachowań charakterystycznych dla osób planujących samobójstwo oraz skali obydwu problemów. Czas przeznaczony na omówienie tematów to 3 godziny lekcyjne dla każdej z grup.

Uchwałą nr 1647/177/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2020 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.

Realizację zadania powierzono następującym podmiotom:

  • Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler;
  • Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota;
  • Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.;
  • Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie;
  • Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A.;
  • Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy;
  • Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej;
  • Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy.

Jednym z celów działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży było przeprowadzenie do 24 czerwca 2022 r. zajęć na temat problemu depresji i samobójstw dla co najmniej 7 200 uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego oraz przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie problematyki depresji i zapobiegania samobójstwom. Cel ten udało się osiągnąć, osiągając wynik prawie dwukrotnie wyższy, niż zakładano. Zadanie realizowane było w grupach 15-25 osobowych.  Zajęcia przeprowadzono w 657 grupach dla 14 198 uczniów.

W zadaniu założono także wzrost wiedzy na temat problemu depresji i samobójstw u co najmniej 75% uczestników. W celu sprawdzenia wzrostu wiedzy, uczniowie wypełnili pre-test i post-test wiedzy. Wzrost wiedzy odnotowano u 88,5% uczestników (spośród uczniów, którzy wypełnili testy wiedzy).

Na realizację działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego wydatkowano łącznie 531 563,12 zł.

Zadanie realizowane było zgodnie z „Mazowieckim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2023”.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/