A A A

Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja

Druga edycja zadania „Szkoła Promocji Zdrowia” to rozbudowany program, który Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje od 1999 r.

W założeniach zadania zmodyfikowano cel główny, cele szczegółowe oraz monitoring. Szczególny nacisk położono na ewaluację działań edukacyjnych. W ramach ewaluacji zostały wskazane także poziomy wskaźników, które powinny zostać osiągnięte w trakcie realizacji zadania. Określono zakres obowiązków personelu pracującego z młodzieżą oraz sprecyzowano wymagania jakie powinien ten personel spełniać.

Najważniejsza zmiana dotyczy samego programu nauczania. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk został położony na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. Zagadnienia wskazane w programie dotyczą m.in.: promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. W nowym module dotyczącym zdrowia psychicznego, oprócz podstawowych informacji nt. uwarunkowań zdrowia psychicznego czy różnego rodzaju uzależnień, zostały także uwzględnione tematy związane z zapobieganiem występowania stresu oraz zagadnienia dotyczące zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres tematyczny składa się z  9 modułów i obejmuje 240 godzin realizowanych w ciągu trzech lat. Uczestnikami zadania jest młodzież z klas 1–3 ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zakładał realizację zadania w taki sposób, aby w każdym okręgu NUTS 3 funkcjonowała jedna Szkoła Promocji Zdrowia (podregion ciechanowski, płocki, ostrołęcki, siedlecki, m.st. Warszawa, żyrardowski, radomski, warszawski wschodni z warszawskim zachodnim). W wyniku konkursu zostały wyłonione pomioty lecznicze z podregionu ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego, m.st. Warszawy i radomskiego.

Realizacja zadania odbywa się na podstawie podpisanego Porozumienia lub Listu intencyjnego o współpracy, pomiędzy podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, a szkołą. Każdy podmiot realizujący zadanie organizuje co roku nabór do jednej grupy dla pierwszego roku. Jednocześnie będzie mógł prowadzić maksymalnie trzy grupy, po jednej dla każdego rocznika. Każda grupa uczniów nie może liczyć więcej niż 35 osób.

Założenia zadania „Szkoła Promocji Zdrowia ­ II edycja” są zgodne z następującymi dokumentami:

 • Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym „w zakresie działań obejmujących edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży”;
 • Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016­–2020, „w zakresie celu strategicznego – Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności” w szczególności poprzez:
  a) stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych,
  b) kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki;
 • Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 zakresie celu: „prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”;
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych w zakresie „tworzenia warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy i zamieszkania”;
 • „Mazowieckim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–­2021” w zakresie celu 2: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”;
 • „Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018–­2021” w zakresie celu operacyjnego nr 9: „Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych”.
 • „Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–­2026” w zakresie kierunku "Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych".

Za organizację realizacji zadania pn.: „Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja” w konkretnej jednostce odpowiada koordynator. Opiekun medyczny m. in. przygotowuje tematykę zajęć, opracowuje grafik miesięczny pracy, monitoruje wykorzystanie sprzętu dydaktycznego. Uczestniczy w procesie ewaluacji realizacji programu. Natomiast opiekun szkoły odpowiedzialny jest m. in. za utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem i opiekunami medycznymi w zakresie harmonogramu i realizacji zajęć, ponosi odpowiedzialność za organizację sposobu dotarcia uczniów na zajęcia, bierze udział w organizacji akcji prozdrowotnych i wycieczek edukacyjnych, ponosi odpowiedzialność za uczniów podczas akcji prozdrowotnych i wycieczek. Osobą prowadzącą zajęcia realizujące zakres tematyczny zadania jest wykładowca.

Okres realizacji zadania „Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja” został zaplanowany na lata 2019–­2024.

Co roku organizowana jest Olimpiada Wiedzy Szkoły Promocji Zdrowia, w której udział biorą najlepsi uczniowie. Poniżej prezentujemy tematykę oraz hasła przewodnie poprzednich Olimipad:

2022 r. - promocja idei dawstwa i transplantacji - pt. „Podaruj życie - zostań dawcą”,

2021 r. - profilaktyka depresji - pt. „Depresja – nie jesteś sam, porozmawiajmy”,

2020 r. - profilaktyka udarów mózgu - pt. "Chroń się przed udarem, bo twoje życie jest darem" - odwołana ze wzlędu na stan pandemii,

2019 r. - bio-psycho-społeczne skutki choroby alkoholowej - pt. „Nie piję, nie palę, więc czuję się doskonale”,

2018 r. - profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby - pt. „Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C - wiedza i profilaktyka",

2017 r. - wpływ aktywności fizycznej na zdrowie - pt. „Ruch to zdrowie, nie daj się chorobie”,

2016 r. - problem dopalaczy - pt. „Nie daj się zwieść dopalaczom”,

2015 r. - idea transplantologii - pt. „Podziel się życiem",

2014 r. - zdrowie psychiczne - pt. „Uzależnij się od szczęścia",

2013 r. - problematyka starzenia się i starości - pt. „Czy starości należy się uczyć?",

2012 r. - profilaktyka palenia tytoniu - pt. „Bez tytoniu w dorosłe życie",

2011 r. - zasady zdrowego odżywiania i profilaktyka otyłości - pt. „Więcej wiesz – zdrowo jesz",

2010 r. - pierwsza pomoc przedmedyczna - pt. „I Ty możesz uratować czyjeś życie",

2009 r. – profilaktyka HIV/AIDS - pt. „Ryzyko znasz – wybór należy do ciebie".

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/