A A A

Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Sytuacja przewlekłego stresu związana m.in. z pandemią, spowodowała nasilenie lęku, bezradności, poczucia straty wśród większości z nas, a szczególnie dotknęła dzieci i młodzież. Wymaga to od uczniów, osób pracujących z młodzieżą, a także od ich rodziców i opiekunów poszukiwania zasobów do wzmacniania odporności psychicznej. Główne problemy pojawiające się w okresie okołoadolescencyjnym to: nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia afektywne (jedno- i dwubiegunowe), psychozy z kręgu schizofrenii, fobie społeczne. Wg WHO około 50% wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego, które prowadzą do nadużywania substancji psychoaktywnych, agresji, przemocy oraz innych zachowań antyspołecznych, zaczyna się w okresie dojrzewania. Czynnikami, które sprzyjają zachowaniu zdrowia psychicznego są głównie te, które pozwalają na harmonijne współistnienie jednostki oraz otoczenia społecznego. Będą to m.in.: zachowanie właściwych proporcji między nauką, pracą, odpoczynkiem, zabawą i snem, znajomość zasad postępowania w stosunkach międzyludzkich, przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej oraz właściwa atmosfera w domu i w szkole. Przestrzeganie powyższych zasad jest bardzo istotne w profilaktyce zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia psychiczego wśród dzieci i młodzieży przeznaczył 2 389 482 zł.

Działania podejmowane są w 3 obszarach: 

Zadanie nr 1 „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży”

Celem działań podjętych w ramach psychoedukacji skierowanej do dzieci i młodzieży jest podniesienie umiejętności uczestników w radzeniu sobie ze znaczącymi wyzwaniami w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami, identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem oraz zwiększenie odporności na stres. Podejmowane działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz ich profilaktyki, poprawy umiejętności komunikacji, zmniejszenia stygmatyzacji i lęku wśród młodych osób.

W ramach zadania 1 dofinansowanie otrzymało 15 realizatorów na łączną kwotę:
1 168 179 zł.

Zadanie 2 „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”

Celem działań podjętych w ramach psychoedukacji skierowanej do rodziców/opiekunów jest wspieranie więzi między rodzicami i dzieckiem, wzmocnienie poczucia kompetencji rodzicielskiej, nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obszarze codziennego funkcjonowania w rodzinie. Działania podjęte w ramach zadania przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy opiekunów na temat ich roli w procesie psychorozwoju dzieci w poszczególnych okresach od narodzin dziecka, przez okres dzieciństwa, po okres dorastania, uwzględniając m.in. rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne, rozwój procesów poznawczych i psychicznych oraz zaburzeń występujących w poszczególnych okresach rozwoju dziecka.

W ramach zadania 2 dofinansowanie otrzymało 9 realizatorów na łączną kwotę:
648 933 zł.

Zadanie 3 „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych”

Celem działań podjętych w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, edukacja w zakresie wartościowych form spędzania czasu wolnego, nauka pracy z emocjami oraz edukacja rodziców w zakresie rozpoznawania pierwszych sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że dziecko traci kontrolę nad zachowaniem i wykonywaniem określonej czynności. Sposób spędzania wolnego czasu – surfowanie w sieci, gra na komputerze, czy nadmierne korzystanie z portali społecznościowych, może być potencjalnym zagrożeniem, które pojawia się u dzieci i młodzieży z predyspozycjami i cechami, które powodują, że są one bardziej narażone na pojawienie się uzależnienia. W ramach zadania podejmowane są  działania, które stałyby się skutecznym remedium na nowe zagrożenia, na które narażeni są młodzi ludzie.

W ramach zadania 3 dofinansowanie otrzymało 6 realizatorów na łączną kwotę:
572 370 zł.

Lista wybranych realizatorów wraz z kwotami dofinansowania.

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/