Stypendia dla medyków

Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego wraz z załącznikami został przyjęty uchwałą nr 51/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 2022 r.

Uruchomiony na rok akademicki 2021/2022 pilotażowy program stypendialny skierowany do studentów kształcących się na kierunku lekarskim zyskał duże zainteresowanie, co doprowadziło do zawarcia z województwem mazowieckim umów stypendialnych przez blisko 50 studentów z całej Polski. Tym samym Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o kontynuowaniu w roku akademickim 2022/2023 programu stypendialnego dla studentów kierunku lekarskiego studiujących na uczelniach medycznych w Polsce (Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kierunku lekarskiego, zmieniony uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 131/21 z 12 października 2021 r.)

Jednocześnie Zarząd Województwa zdecydował o rozszerzeniu realizowanego programu o stypendia dla studentów studiujących na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodów medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Niniejszy program stypendialny ma na celu poprawę sytuacji finansowej początkujących medyków na początku kariery zawodowej, jak również skłonić przyszłych studentów do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, w których na rynku pracy występują największe braki, a tym samym polepszyć sytuację kadrową wojewódzkich podmiotów leczniczych i wpłynąć na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego programu stypendialnego dla studentów innych kierunków medycznych, w tym termin składania wniosków, lista kierunków medycznych oraz przewidywana liczba przyznanych stypendiów, zostaną przedstawione do końca czerwca 2022 r. w ogłoszeniu naboru wniosków stypendialnych. W tym samym terminie przedstawione zostanie również ogłoszenie naboru wniosków stypendialnych dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.


Regulamin - stypendia dla kierunków medycznych z wyłączeniem lekarskiego

Załącznik nr 1 - wzór wniosku o przyznanie stypendium

Załącznik nr 2 - wzór wniosku o niekorzystaniu z urlopu

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o odpracowaniu pobranego stypendium