A A A

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Marszałek Województwa Mazowieckiego finansuje oraz zapewnia warunki odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami:

  1. polskimi zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
  2. innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
  3. innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa

zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa.

Od 2023 r. środki przeznaczone na finansowanie stażu podyplomowego, w tym na pokrycie kosztów obsługi zadania, na podstawie zawartej umowy przekazuje Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Wojewoda Mazowiecki. Do końca 2022 roku środki te były przekazywane przez Ministra Zdrowia.

Kiedy odbywają się staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów?

Staż lekarski i lekarsko-dentystyczny rozpoczyna się dwa razy w roku:
1 marca i 1 października i trwa odpowiednio:
dla lekarzy – 13 miesięcy,
dla dentystów – 12 miesięcy.

Finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Po skierowaniu stażystów do odbycia stażu, z poszczególnymi podmiotami leczniczymi, zawierane są umowy w sprawie przekazywania środków finansowych zapewniających odbycie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, a następnie na podstawie wniosków i faktur przekazywane są środki finansowe.
Obecnie osoby odbywające staż otrzymują wynagrodzenie w kwocie 5380 zł brutto. Każdego roku, od 1 lipca wynagrodzenie to wzrasta zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W 2022 r. został sfinansowany staż 1832 osób

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/