A A A

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C

Niniejszy program stanowi kontynuację „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” Województwa Mazowieckiego realizowanego w latach poprzednich.

Obecnie program realizowanych jet w latach 2023-2025

Cele programu

Głównym celem programu jest uzyskanie do 31 grudnia 2025 r. nie mniejszego niż 90% poziomu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, z planowanej w programie grupy docelowej.

Dodatkowo określono cel szczegółowy: "Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród 80% uczestników programu w okresie jego realizacji".

Program zakłada dwa typy interwencji:

 1. Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia HCV, składające się z:
  1. badania wykrywającego przeciwciała anty-HCV,
  2. badania HCV-RNA metodą PCR (w przypadku wyniku dodatniego badania wykrywającego przeciwciała anty-HCV)
 2. Edukacja zdrowotna wraz z dwukrotnym badaniem wiedzy.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia, tj.

 1. Osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia do programu musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Osoba aplikująca do programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Osoba aplikująca do programu należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia wirusem tj. spełnia minimum jeden z poniższych warunków:
  1. przyjmuje dożylne narkotyki;
  2. jest lub była pozbawiona wolności;
  3. posiada tatuaż lub piercing;
  4. została poddana zabiegom transfuzji krwi lub przeszczepu organów przed rokiem 1990;
  5. partnerzy seksualni tej osoby są po przebytym zakażeniu HCV lub obecnie są zakażone HCV;;
  6. jest zakażona HIV;
  7.  ma objawy chorób wątroby;
  8.  doznała urazu spowodowanego igłą;
  9. jest migrantem z krajów o wysokiej częstości występowania zakażeń (Europa Środkowo-Wschodnia, Afryka oraz Azja);
  10. pracuje jako personel medyczny lub pracuje w służbach bezpieczeństwa publicznego i była narażona na ekspozycję krwi zakażonej HCV (ukłucie, kontakt przez błony śluzowe);
 4. Osoba aplikująca do programu podczas przeprowadzania kwalifikacji nie wykazuje medycznych przeciwskazań do udzielenia mu świadczeń przewidzianych w programie.

Budżet programu wynosi 799 260 zł.
W ramach ww. środków z programu będzie mogło skorzystać 1 962 osoby z województwa mazowieckiego.

Pozytywne opinie o programie

Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 200/2017 z 23 sierpnia 2017 r. W związku z kontynuacją programu polityki zdrowotnej realizowanego w poprzednim okresie, obecna edycja nie podlega ponownemu zaopiniowaniu przez AOTMiT.

Realizatorzy programu

 • Petra Medica Sp. z o.o.

 Miejsce udzielania świadczeń: Centrum Medyczne Petra Medica, ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa

Dane kontaktowe: tel. 22 740 20 20

Godziny udzielania świadczeń: poniedziałek-piątek: 7.30-11.30; sobota: 8.00-11:30

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ 

Przychodnia Internistyczno – Specjalistyczna

Miejsce udzielania świadczeń: ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa

Dane kontaktowe: tel. 22 619 42 31

Godziny udzielania świadczeń: poniedziałek -piątek: 9:00-17:00

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Numery kontaktowe: (22) 59 79 905.

O wirusowym zapaleniu wątroby typu C (WZW C)

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Jego przyczyną jest przewlekła infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Do tej pory nie stworzono skutecznej szczepionki przeciw wirusowi HCV. Zakażenia HCV może mieć wieloletni i bezobjawowy przebieg. Objawy, które mogą wystąpić są nieswoiste i łatwe do pomylenia z innymi jednostkami chorobowymi.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/