A A A

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc na lata 2023 - 2026

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2023-2026 jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu raka płuca, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród 70% uczestników programu.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

  • uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród 100% personelu medycznego w zakresie profilaktyki pierwotnej, diagnozowania, różnicowania i leczenia raka płuca;
  • uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród 60% uczestników programu w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz postępowania w sytuacji zagrożenia rakiem płuca;
  • przeprowadzenie badania NDTK wśród 80% uczestników programu.

Budżet Programu

Okres realizacji Programu został zaplanowany na lata 2023-2026, a jego budżet wynosi 4 000 000 zł. Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

  • I grupa -  mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku między 55 a 74 rokiem życia;
  • II grupa – personel medyczny pracujący na terenie województwa mazowieckiego.

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

1) być w wieku między 55 a 74 rokiem życia;

2) zadeklarować konsumpcję tytoniu wynosząca ≥ 30 paczkolat;

3) zadeklarować okres abstynencji tytoniowej ≤15 lat;

4) udzielić świadomej zgody na udział w programie;

5) mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

6) złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 2 lat;

7) przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie;

8) złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie miała wykonanej tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Świadczenia zaplanowane w Programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

  • dla I grupy docelowej: działania informacyjno-edukacyjne, badanie z wykorzystaniem NDTK, lekarska wizyta podsumowująca,
  • dla II grupy docelowej: szkolenia personelu medycznego.

Projekt Programu został dostosowany do rekomendacji nr 10/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/