A A A

Medycyna taktyczna

Tocząca się pomiędzy Rosją a Ukrainą wojna stwarza ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia wielu ludzi. Należy więc w jak najlepszy sposób przygotować ludność w celu wykonywania czynności ratunkowych w strefach objętych konfliktem - w tym celu najlepsze zastosowanie znajdzie ratownictwo taktyczne.

TCCC (Tactical Combat Casualty Care) to wojskowe standardy opieki pourazowej w przedszpitalnej medycynie bojowej mające na celu zmniejszenie liczby niepotrzebnych ofiar śmiertelnych przy jednoczesnym zapewnieniu powodzenia operacji. TCCC posiada trzy podstawowe cele, do których należy: zapewnienie opieki ratującej życie rannemu kombatantowi, ograniczenie ofiar oraz pomoc jednostki w osiągnięciu sukcesu misji.

Najważniejszym zadaniem jest wykonać właściwe działanie w odpowiednim czasie. Zadaniem ratownika cywilnego przede wszystkim będzie pomoc poszkodowanym w najcięższym stanie, którzy nie posiadają parametrów życiowych oraz tym, których rany pozwalają na szybki powrót do zdolności bojowej.

TCCC dzieli opiekę nad poszkodowanym na trzy główne części:

• FAZA I – Care Under Fire (CUF) – opieka pod ostrzałem.
• FAZA II – Tactical Field Care (TFC) – taktyczna opieka na polu walki
• FAZA III – Tactical Evacuation Care (TEC/TACEVAC) – opieka podczas ewakuacji.

Najczęstsze przyczyny zgonów na polu walki, których można było uniknąć to:

  1. Krwotoki z kończyn;
  2. Odma prężna;
  3. Niedrożność dróg oddechowych.

Żeby znacząco obniżyć przyczyny tych zgonów należy szczególną uwagę zwrócić na protokół MARCHE:

M jak Massive bleedings – Masywne Krwotoki – Założenie opasek zaciskowych, których zadaniem będzie zahamowanie krwotoku zagrażającego bezpośrednio życiu.
A jak Airway – Oddech – Sprawdź oddech - widzę, słyszę, czuję - 10 sekund ratownik pochylony nad ustami poszkodowanego słyszy i czuje oddech oraz patrzy na ruchy klatki piersiowej.
R jak Respiratory distress – Rany Klatki Piersiowej – zabezpieczenie rany opatrunkami (pamiętaj również o ewentualnej ranie wylotowej – sprawdź plecy).
C jak Circulation – Tętno – jednocześnie na tętnicy szyjnej i promieniowej w okresie 10 sekund.
H jak Hypothermia/Head – Hipotermia - zadbaj o komfort termiczny poszkodowanego oraz przeprowadź badanie głowy i szyi.
E jak Everything else – Inne czynności, na które nie było czasu wcześniej.

Projekt ma za zadanie poszerzenie wiedzy personelu zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz ludności cywilnej w zakresie podstaw medycyny taktycznej zwanej również medycyną pola walki. W ramach projektu planowane są cykliczne szkolenia z zakresu podstaw medycyny taktycznej.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie.

Na realizację zadania Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 100 000 zł.

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla minimum 500 osób wraz z niezbędnym sprzętem szkoleniowym (m.in. opatrunki hemostatyczne, stazy taktyczne, rurki intubacyjne, opatrunki Ashermana, zestawy treningowe wkłuć doszpikowych, rurki intubacyjne, nadgłośniowe urządzenia do wentylacji) oraz realizacja filmu instruktażowego. Szkolenie obejmie 200 osób z personelu medycznego (m.in członków zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego) w zakresie wprowadzenia do medycyny taktycznej. Dodatkowo zostanie przeszkolone 300 osób spośród ludności cywilnej nieposiadających wykształcenia medycznego w zakresie pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi.

Program pięciogodzinnego szkolenia obejmować będzie: wprowadzenie do medycyny pola walki, najczęściej występujące obrażenia, postępowanie w krwawieniach kończyn, postępowanie w krwawieniach torsu, postępowanie w obrażeniach klatki piersiowej, uzyskiwanie dostępów doszpikowych, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo – oddechowa pacjenta urazowego.

W ramach powyższego zadania dodatkowo przygotowane zostały filmy instruktażowe w języku polskim, angielskim i ukraińskim z wolnym dostępem z zakresu:

  • intubacji dotchawiczej z zastosowaniem VieScope,
  • zabezpieczenia rany ciętej,
  • zabezpieczenia amputacji kończyny dolnej,
  • zabezpieczenia rany postrzałowej.

 Intubacja dotchawicza z zastosowaniem VieScope

 

Zabezpieczenie rany ciętej

 

Zabezpieczenia amputacji kończyny dolnej

 

Zabezpieczenie rany postrzałowej (część 1)

Zabezpieczenie rany postrzałowej (część 2)

 

Yкраїномовна версія:

Ендотрахеальнa інтубація з зacтocувaнням ларингоскопa Viescope 

 

Зyпинкa кровотечі з різанoї ранi

 

Зyпинкa кровотечіпри трaвмaтичнiй aмпутї кинцiвки

 

Зyпинкa кровотечі при проникaючиx cлiпиx внепaльниx поpaненняx

 

Зyпинкa кровотечі при проникaючиx нacкрiзниx внепaльниx поpaненняx 

 

English language version:

Endotracheal intubation via the Vie Scope laryngoscope

 

Management of a cut would

 

Management of lower extremity amputation

 

Management of a gunshot wound

 

Entry and exit wound packing

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/