A A A

Samorządowy instrument wsparcia inicjatyw rad seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”

Czym jest Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów?

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów jest nowym programem wsparcia, realizowanym po raz pierwszy w 2022 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby społeczności senioralnej i jej przedstawicieli na Mazowszu. Jest absolutnie nowatorskim programem wsparcia w swojej dziedzinie, wcześniej nierealizowanym na tak dużą skalę przez inne samorządy w Polsce.

Jaki jest cel działania Instrumentu?

Celem Instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

Pośrednią korzyścią wynikającą z realizacji niniejszego Instrumentu jest nie tylko wsparcie finansowe dla samorządów lokalnych ale przede wszystkim pobudzenie do aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, zachęcenie do tworzenia rad seniorów w samorządach lokalnych i wsparcie ich aktywności, która z uwagi na brak środków finansowych jest spychana na boczny tor. Ponadto realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Instrument stał się ogromną inspiracją dla wielu innych województw w kraju, co można wnioskować po bardzo dużym zainteresowaniu specyfiką niniejszego Instrumentu i podejmowanymi próbami wdrożenia go w innych obszarach kraju.

Rzeczowym zakresem realizacji zadania jest pomoc finansowa ze środków budżetu województwa przeznaczona na zadania własne gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m. st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, a niebędące inwestycją.

Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację Zadania w ramach Instrumentu może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.

W 2023 r. w ramach Instrumentu zostało złożone 112 wniosków przez 73 podmioty.

Łączna suma środków finansowych przeznaczona na ten cel: 2 420 584,02 zł.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/