A A A

„Żyj pełnią życia bez uzależnień”

Żyj pełnią życia bez uzależnień” to projekt realizowany przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (MWOMP) w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji.

W ramach projektu realizowano cztery różnorodne działania:

  • program profilaktyczny „Żyj pełnią życia bez uzależnień” skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Podczas zajęć, oprócz edukacji z zakresu następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancjiprzedstawiane są także prawne aspekty związane ze stosowaniem tych substancji;
  • z kierowcami zgłaszającymi się do MWOMP-u na badania psychologiczne z powodu utraty prawa jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego prowadzone są rozmowy dotyczące skutków nadużywania substancji psychoaktywnychprzy użyciu alkogogli lub narkogogli;
  • konferencje dotycząceograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancjipod hasłem „Żyj pełnią życia bez uzależnień” skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, psychologów transportu, lekarzy, instruktorów jazdy, egzaminatorów i pracowników WORD-ów, osób zajmujących się w pracy przeciwdziałaniem narkomanii;
  • kampania społeczna obejmująca działania edukacyjno-informacyjne prowadzona za pomocą prasy, radia, telewizji. Dodatkowym elementem kampanii jest kolportaż broszur, ulotek i plakatów do placówek zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii i szkół. Rozpowszechniane informacje dotyczą problematyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych, konsekwencji zdrowotnych i prawnych ich zażywania oraz zawierają informacje o placówkach udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym.

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych na podsumowanie kampanii społecznej:

Dla uczniów:

Dla nauczycieli:

Dla kierowców:

Na realizację zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 24 999,96 zł.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/