A A A

„W trosce o dobro dziecka” – wsparcie dziecka i jego rodziny w systemie pieczy zastępczej

Dziecko, które trafia do pieczy zastępczej, nie trafia tam z wyboru. Niezależnie od tego, dlaczego przestaje być z biologiczną rodziną, znajduje się w trudnej emocjonalnie sytuacji. O tym, co zrobić, by jak najbardziej chronić dzieci oraz jak wspierać rodziny w systemie pieczy zastępczej, rozmawiano podczas konferencji z ekspertami zajmującymi się na co dzień tym tematem.

– System pieczy zastępczej jest niezwykle złożony. Od 10 lat jako samorząd województwa również go współtworzymy. Gro pracy spoczywa na samorządach powiatowych. Sprawność systemu zależy również np. od sprawności działań wymiaru sprawiedliwości. Nieoceniona jest w tym wszystkim praca terapeutów, psychologów i asystentów rodziny. Każde z tych ogniw jest niezbędne, ale też każdy wie najlepiej, jakie są mocne, a jakie słabe strony całego systemu. Takie spotkania są niezwykle potrzebne m.in. po to, by dzielić się spostrzeżeniami, które pozwolą usprawnić system pieczy zastępczej. Bo przecież w tym wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka – mówił rozpoczynając konferencję wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania instytucji i organizacji realizujących w subregionie radomskim zadania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dużo uwagi poświęcono promocji i wspieraniu rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego. Podkreślono znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszukiwania możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych, czy rodzicielstwa zastępczego.

Intencją organizatorów konferencji była również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

W trakcie konferencji omówiono wiele ważnych tematów. Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, MCPS mówiła o ośrodkach adopcyjnych w systemie opieki nad dzieckiem. W trakcie jej wystąpienia został wyjaśniony system organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie oraz przedstawione były sposoby i efekty pracy ośrodka.

Koryna Kucharczyk dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku wypowiedziała się na temat rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie lipskim. W powiecie tym funkcjonuje 16 rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom dziecka, w których przebywa łącznie 24 dzieci. Dyrektorka opisała nie tylko pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ale również plan pomocy dzieciom.

Inna kwestią poruszoną na konferencji były „Mieszkania chronione jako forma wsparcia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej”. Prelekcję wygłosiła Ewa Stysiek kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Omówiła m.in. podstawę prawną funkcjonowania mieszkań chronionych, a także funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie Radomia.

W trakcie konferencji przedstawiono także tematy: „Zasoby rodziców adopcyjnych a potrzeby dziecka”, „Stowarzyszenie Słoneczny Dom” – miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny, „Asystentura – usługa w systemie wspierania rodzin”, „Rola kuratora ds. rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym”, „Dziecko w pieczy zastępczej” – wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania dziecka i rodziny, „Domy usamodzielnienia – miejsce nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia”, „Podmiotowy wymiar pomocy dziecku osamotnionemu i opuszczonemu w środowisku rodzinnym”

Konferencja skierowana była m.in. do pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów sądowych, pedagogów, specjalistów z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawicieli samorządów, rodziców adopcyjnych, rodziców zastępczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy.

Spotkanie zorganizowano przez radomski oddział Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (część Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej), Akademię Handlową Nauk Stosowanych oraz Stowarzyszenie „Słoneczny Dom” w Radomiu.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/