A A A

Uzupełniający konkurs ofert na realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" na lata 2022-2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 274/299/22 z dnia 1 marca 2022 r. ogłosił uzupełniający konkurs ofert realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022-2023.

Termin składania ofert wyznacza się od 4 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022–2023, w subregionie wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego poza radomskim tj. płockim, ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3, zwanego dalej „programem”.

Pełny tekst programu stanowi załącznik do uchwały nr 671/225/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.

Planowany jest wybór co najmniej jednego realizatora w każdym subregionie wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego poza radomskim tj. płockim i/lub ciechanowskim i/lub ostrołęckim i/lub siedleckim i/lub żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3

 W związku z tym, że obecni realizatorzy programu to podmioty działające w regionie warszawskim stołecznym oraz w podregionie radomskim, nie będą wybierani dodatkowi realizatorzy w tych obszarach. Oferty, które będą przewidywać realizację programu w regionie warszawskim stołecznym lub subregionie radomskim będą odrzucane ze względów formalnych.

Realizatorem programu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120). W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Uchwała

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/