A A A

Stypendia dla medyków - wydłużenie terminu składania wniosku

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego studenci kształcący się na kierunku lekarskim będą mieli więcej czasu na skłądanie wniosku o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022.

Nabór wniosków został wydłużony i trwać będzie do 19 września 2021 r.

Decyzja ta podyktowana była trudnościami, na które wskazywali studenci kierunku lekarskiego, związanymi z trwającymi jeszcze we wrześniu uczelnianymi procedurami rozliczenia ukończonego przez studenta roku akademickiego. Nieotrzymanie takiego rozliczenia uniemożliwia studentom kierunku lekarskiego złożenie wniosku o przyznanie stypendium w roku akademickim 2021/2022.

Przypominamy:

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;

2) nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;

3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;

4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

5) zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

1) w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo

2) w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu

- pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/