A A A

Stypendia dla medyków - nabór uzupełniający

Rozpoczął się nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, przy czym począwszy od naboru uzupełniającego średnia ta uległa obniżeniu i wynosi 4,0.

Nabór wniosków trwać będzie do 24 listopada 2021 r.

Przypominamy:

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;

2) nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;

3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,0;

4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

5) zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Szczegółowe informacje o uruchomieniu naboru uzupełniającego oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do aplikowania!

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/