A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów zadania publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych

Uchwałą nr 553/314/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2022 r.

Zestawienie złożonych ofert ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty przyznanego dofinansowania przedstawia tabela.

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dofinansowania

1. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 90 25 000 zł
2. Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 70

17 727 zł

 

Używanie substancji psychoaktywnych - poważny problem

Używanie substancji psychoaktywnych, w tym wyrobów tytoniowych, alkoholu i narkotyków, stało się jedną z najważniejszych kwestii społecznych i problemów zdrowia publicznego wielu krajów. Zjawisko to ma istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, a także na relacje interpersonalne zarówno w środowisku rodzinnym jak i szkolnym, czy zawodowym. Różne czynniki w codziennym życiu mogą prowadzić do ryzykownych zachowań, takich jak używanie substancji psychoaktywnych. Przyczyną sięgania po tego typu środki mogą być problemy w kontaktach społecznych, w szkole oraz w środowisku domowym, czy zawodowym. Skutki na zdrowie fizyczne i psychiczne są liczne. Sięganie po środki oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy wiąże się z wysokim ryzykiem stałego uzależnienia. Spożywanie ich wpływa także na rozwój m.in. chorób układu trawiennego, oddechowego, czy krążenia. Klasyfikacja ICD - 10 wyróżnia zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane przyjmowaniem następujących substancji psychoaktywnych: alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających i nasennych, kokainy, innych niż kokaina substancji stymulujących (w tym kofeiny), substancji halucynogennych, tytoniu, lotnych rozpuszczalników, używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub innych substancji niż wyżej wymienione. Niezwykle istotne jest podejmowanie ciągłych działań celem edukowania społeczeństwa na temat skutków i następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/