A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 916/236/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023.

Realizatorem programu zostało Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu.

W programie będą uczestniczyły dwie grupy uczestników:

  • dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat, u których prócz uzależnienia od substancji psychoaktywnych rozpoznano współistniejące zaburzenia psychiczne. Osoby te będą przebywać w ośrodku świadczącym rehabilitację dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) oraz będą mieszkańcami województwa mazowieckiego (I grupa docelowa),
  • rodzice/opiekunowie prawni ww. osób (II grupa docelowa).

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z następujących interwencji:

  • edukacji zdrowotnej (obligatoryjna),
  • warsztatów psychoedukacyjnych,
  • pracy z rodziną,
  • terapii rozwojowej (arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia poprzez sport),
  • terapii biofeedback.

Wybór odpowiedniej metody, kolejności i ścieżki postępowania będzie zależał od specjalistów, tj. osoby posiadającej certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień we współpracy z lekarzem posiadającym specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Metody, kolejność i ścieżki postępowania będą dla każdego uczestnika dopasowane indywidualnie w ramach jego potrzeb.

Program stanowi uzupełnienie świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci korzystający z programu będą przebywać równocześnie w ośrodku świadczącym rehabilitację dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, będą korzystać z podstawowego programu terapii finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Okres realizacji programu wynosi trzy lata (2021-2023).

Na program przeznaczono 672 000 zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/