A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego promowania idei dawstwa i transplantacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1345/346/22 z 29 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizatora zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego promowania idei dawstwa i transplantacji na lata 2022-2023.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Oferta została złożona w wyznaczonym terminie. Zadanie polegać będzie na:

  • przeprowadzeniu w ciągu 2 lat 15 szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych z potencjałem donacyjnym ocenionym na podstawie profilu działalności szpitala, liczby łóżek OIT, lokalizacji oraz obecności oddziału neurologii lub neurochirurgii, niezależnie od ich dotychczasowej aktywności w obszarze dawstwa narządów. Szkolenia obejmą najnowsze przepisy w procesie diagnostyki śmierci mózgu, w tym zastosowanie tomografii komputerowej do badania przepływów mózgowych. Prowadzone będą również warsztaty z psychologiem i aktorami, które mają pomóc w wykształceniu umiejętności miękkich z zakresu komunikowania się z rodziną ciężko chorego w sytuacji niepowodzenia leczenia, zgonu oraz konieczności uzyskania autoryzacji pobrania narządów. Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów leczniczych z Województwa Mazowieckiego, w tym: Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. oraz szpitali powiatowych (zgodnie z wykazem z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”). W szkoleniu weźmie udział 375 pracowników medycznych.
  • przeprowadzeniu szkolenia w formie konferencji benchmarkingowej dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie pobierania narządów i tkanek od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych. Szkolenia przeznaczone będą dla szpitalnych koordynatorów z podmiotów leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Stała współpraca umożliwia nie tylko sprawne przeprowadzenie akcji transplantacyjnej, ale także ma na celu identyfikację przeszkód w rozwoju dawstwa i określenie działań naprawczych. W szkoleniu weźmie udział 42 szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych z Województwa Mazowieckiego (zgodnie z wykazem z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”).
  • przeprowadzeniu jednego dnia zajęć dydaktycznych z obszaru transplantologii obejmującego obowiązujące w Polsce prawo, praktykę, zagadnienia etyczne oraz wyniki przeszczepiania narządów ze słuchaczami 8 medycznych szkół policealnych, dla których Województwo Mazowieckie jest organem tworzącym. Celem zajęć jest przekazanie rzetelnej podstawowej wiedzy z obszaru pobierania narządów i transplantologii słuchaczom kierunków medycznych, którzy w trakcie studiów mają niewielkie szanse zetknąć się z problemami donacji lub chorymi po przeszczepieniu narządów. Planowana liczba osób uczestniczących w szkoleniu to 1 200 słuchaczy.
  • zorganizowaniu konferencji podsumowującej realizację zadania. Planowana liczba osób uczestniczących w konferencji to około 200 osób.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty udzielonej dotacji przedstawia tabela.

Lp. Nazwa oferenta Liczba uzyskanych punktów

Kwota dofinansowania w 2022 r.

Kwota dofinansowania w 2023 r.
1. Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Taktycznej 100 pkt. 75 000 zł 100 000 zł

 

Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/