A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badanie epidemiologiczne dotyczące żywienia dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1438/350/22 z 20 września 2022 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizatora zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Przeprowadzenie badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej” na lata 2022-2023.

Realizację zadania powierzono Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu przeznaczając na ten cel 294 200 zł (w tym: 200 000 zł w 2022 r. oraz 94 200 zł w 2023 r.).

Zestawienie ofert złożonych w ramach konkurus ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz wnioskowanej kwoty przedstawia tabela.

Lp. Nazwa oferenta Liczba uzyskanych punktów Wnioskowana kwota dofinansowania Wnioskowana kwota dofinansowania w 2022 r. Wnioskowana kwota dofinansowania w 2023 r.
1. Warszawski Uniwersytet Medyczny 70 294 200 zł 200 000 zł 94 200 zł
2. CHILICO Karolina Sobczyk 60 258 000 zł 180 000 zł 78 000 zł

 

W ramach zadania zaplanowano:

1. przeprowadzenie na terenie województwa mazowieckiego badania epidemiologicznego obejmującego populację składającą się z co najmniej 1 000 osób (uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych), w zakresie:

  • diagnozy i oceny stanu odżywienia,
  • diagnozy i oceny sposobu żywienia,
  • diagnozy i oceny poziomu wiedzy żywieniowej.

2. opracowanie, na podstawie wyników z przeprowadzonego badania epidemiologicznego, programu:

  • edukacji żywieniowej uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych;
  • edukacji żywieniowej uczniów szkół ponadpodstawowych;
  • warsztatów adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych;
  • warsztatów adresowanych do pracowników szkół, w tym: kadry pedagogicznej, osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci w szkołach, pielęgniarek/higienistek szkolnych odpowiedzialnych za profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkołach.

3. przeprowadzenie szkoleń z zakresu opracowanych programów: adresatami szkoleń będą pracownicy podmiotów wyłonionych w odrębnym konkursie na realizatorów działań edukacyjnych (przeprowadzenie lekcji i warsztatów).

 

 Źródło ilustracji głównej: https://pixabay.com/pl/

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/