A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Przebudowa wejścia głównego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu wraz z miejscami postojowymi – to projekt, który otrzymał ponad 190 tys. zł dofinasowania. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON. W czwartkowym podpisaniu umów w Radomiu wzięli udział: wicemarszałek Rafał Rajkowski, Aleksander Kornatowski – dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Włodzimierz Górlicki – starosta powiatu szydłowieckiego, Anita Gołosz – wicestarosta powiatu oraz Dorota Jakubczyk – skarbnik powiatu.

W marcu tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili 24 mln zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W tym roku środki, nad podziałem których obradowali radni województwa, to aż 24 mln zł. Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie tzw. robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Cieszymy się, że wśród nich znalazł się projekt lepszego dostosowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, pozwala stworzyć przestrzeń dostępną właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się tylko z rozbiórką obiektu.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to miejsca, w których mieszkańcy z niepełnosprawnościami mogą uzyskać m.in. dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier funkcjonalnych i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Aby mogli samodzielnie skorzystać z pomocy, niezbędne jest stworzenie przestrzeni dostępnej dla każdego – mówi dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Aleksander Kornatowski.

Większa dostępność w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu będzie realizowało roczny projekt, na który od sejmiku województwa powiat otrzymał ponad 190 tys. zł dofinansowania (całość inwestycji wyniesie w sumie ponad 380 tys. zł). Dzięki temu wsparciu budynek, w którym znajdują się m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy, stanie się dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie chodniki piesze, schody i podjazd są zniszczone i nie spełniają ustawowych wymogów. Dlatego tak konieczna jest przebudowa strefy wejścia głównego do budynku. Zaplanowany jest również montaż podnośnika.

Podział środków z PFRON
Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.

Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Prawie 13,5 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Ponad 4,5 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Marszałek Rafał Rajkowski

Źródło: Archiwum UMWM

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.pl

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/