A A A

Pierwsze spotkanie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego

20 kwietnia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego w nowym składzie. Pani Elżbieta Lanc, Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego wręczyła Członkom Rady powołania.
Kadencja Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego trwać będzie do 31 grudnia 2026 r.


W tym czasie Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego skupi się na nowych wyzwaniach, przed którymi stoi psychiatria związanych z wdrażaniem ukierunkowanego na opiekę środowiskową modelu wsparcia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz wieloletnimi problemami wynikającymi z niedofinansowania świadczeń.
Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego będzie także źródłem inicjatyw i wsparcia merytorycznego dla działań samorządu w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, w której kryzys został pogłębiony poprzez sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie.

Rada została powołana do realizacji następujących zadań:

 • inicjowania i opiniowania działań na rzecz poprawy jakości oraz dostępności do psychiatrycznych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • koordynowania i monitorowania realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych;
 • współdziałania przy opracowaniu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2028;
 • podejmowania innych inicjatyw i działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego, w szczególności pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej dla samorządu województwa.

Skład Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego:

 • Anna Mosiołek – przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego - Przewodnicząca Rady;
 • Agnieszka Gonczaryk - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – zastępca Przewodniczącej Rady;
 • Lidia Popek - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - członek Rady;
 • Maria Radziwoń-Zaleska - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii - członek Rady;
 • Anna Dudek - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - członek Rady;
 • Aleksandra Kühn-Dymecka - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej - członek Rady;
 • Agnieszka Kałwa - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - członek Rady;
 • Halina Krajkowska - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - członek Rady;
 • Zbigniew Terek – przedstawiciel Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - członek Rady;
 • Elżbieta Bogucka - przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - członek Rady;
 • Jacek Świtacz – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy - członek Rady;
 • Krzysztof Bieńkowski – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego - członek Rady;
 • Roman Jędrzejczak – przedstawiciel podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym, lub w których posiada udziały - członek Rady;
 • Michał Stelmański – przedstawiciel podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym, lub w których posiada udziały – członek Rady;
 • Wojciech Kłosiński - przedstawiciel wielospecjalistycznych podmiotów leczniczych posiadających oddział psychiatryczny, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym, lub w których posiada udziały - członek Rady;
 • Wojciech Legawiec - przedstawiciel podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, posiadających zakład opiekuńczo – leczniczy psychiatryczny, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały - członek Rady;
 • Jan Krzysztof Bartel – przedstawiciel zakładów opiekuńczo – leczniczych psychiatrycznych, działających w podmiotach leczniczych dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały - członek Rady.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/