A A A

Nabór wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 7 lutego 2023 r. podjął uchwałę nr 206/384/23 w sprawie "Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety >>Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023<< (dalej: Instrument).

Cel Instrumentu
- wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób, które występują częściej u kobiet, w tym m.in.: nowotworów, osteoporozy, chorób uroginekologicznych
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb kobiet w różnym wieku

Działanie polega na udzieleniu powiatom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wsparcie finansowe w ramach Instrumentu jest przeznaczone dla:
- powiatów,
- miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w formie dotacji celowej, części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte zadania własne powiatów, miast na prawach powiatu o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją.


Składanie wniosków

Wnioski należy składać od 14 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej 7 marca 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć dwa wnioski. Każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych inicjatyw.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu (starosta/burmistrz/prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika powiatu/miasta.

Wniosek stanowi załącznik do uchwały nr 206/384/23.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w „Regulaminie udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety >>Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023<<”. Regulamin oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków określone zostały w uchwale nr 206/384/23.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 90 000 zł na jedno zadanie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi naboru wniosków.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu naboru udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr tel. (22) 59 79 903, (22) 59 79 671, (22) 59 79 048 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

grafika promująca ogłoszenie naboru wniosków na instrument wsparcia dla kobiet

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/