A A A

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2022 r. podjął uchwałę nr 999/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, w roku akademickim 2022/2023.

W niniejszym Ogłoszeniu naboru wniosków wskazano m.in. termin składania wniosków, listę kierunków medycznych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli medycy będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium. Nadto w Informacjach dodatkowych zamieszczono listę kierunków medycznych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia przyszłych medyków.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach medycznych na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków trwać będzie do 20 września 2022 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1,5 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13,5 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:
1) jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
2) nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
5) zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od:
a) uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra, uprawniających do wykonywania zawodu medycznego,
b) uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra oraz złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu medycznego.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:
1) w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
2) w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu
pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje na temat stypendium dla studentów kierunków medycznych innych niż kierunek lekarski można uzyskać:
1) wchodząc na www.mazovia.pl -> zakładka Załatw sprawę -> Zdrowie i polityka społeczna -> Stypendia dla medyków,
2) pod nr tel. 22 59 79 935 lub 22 59 79 919 albo
3) wysyłając pytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie o naborze

Informacje dodatkowe

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/