A A A

Mazowsze dla młodzieży - nabór wniosków

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 25 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę nr 620/316/22 w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (dalej zwany Instrumentem „Mazowsze dla Młodzieży”).

Ważne terminy

Wnioski w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” należy składać w terminie od 6 maja do 6 czerwca 2022 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 6 czerwca 2022 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami .

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek, za wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć jeden Wniosek na każdą dzielnicę.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wójt/ Burmistrz/Starosta/Prezydent miasta) przy kontrasygnacie Skarbnika gminy/powiatu/miasta.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic
m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Cel instrumentu

Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania Młodzieżowych Rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, które planują w 2022 r. powołanie Młodzieżowych Rad.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc finansowa w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” jest przeznaczona dla gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich lub powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte następujące Zadania o charakterze bieżącym związane z inicjatywą Młodzieżowych Rad, w przypadku:

1) wzmacniania działania już istniejących Młodzieżowych Rad polegające na:

- organizowaniu działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń/warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
- realizowaniu inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych,
- działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących Młodzieżowych Rad,
- podnoszeniu kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach);

2) powołania Młodzieżowych Rad polegające na:

- organizowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej do Młodzieżowej Rady (m. in. plakaty, ulotki, media społecznościowe, lokalne portale internetowe),
- organizowaniu sesji Młodzieżowych Rad (m.in. opracowanie i przekazanie młodzieżowym radnym materiałów edukacyjno-informacyjnych, w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji, koszt dojazdu na sesje dla młodzieżowych radnych i ich opiekunów, koszt wynajęcia sali, koszt udziału prelegenta podczas sesji inauguracyjnej),
- organizowaniu działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń/ warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
- podnoszeniu kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach).

Zasady udzielania pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację Zadania w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”, może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych Zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.

Minimalna procentowa wartość wkładu własnego Beneficjenta po udzieleniu pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie musi wynieść nie mniej niż 10 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych Zadania.

Dofinansowanie może dotyczyć jednego lub kilku Zadań, wymienionych w § 4 Regulaminu, przy czym na działania informacyjno-promocyjne i podnoszenie kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad można przeznaczyć, odpowiednio na każde z tych Zadań, maksymalnie kwotę po 5 000 zł.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/