A A A

LV sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Radni województwa mazowieckiego zaakceptowali listę zadań, które będą realizowane w ramach 6 programów wsparcia. Łączna kwota dofinansowania 559 inicjatyw to 23,5 mln zł.

Radni udzielili również pomocy finansowej gminom dla strażaków ochotników, na łączną kwotę 23,4 mln zł. Zdecydowali też o przyznaniu Odznak Honorowych „Zasłużony dla Mazowsza”.

Ponad 10 mln zł na „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”
Pomoc finansową w kwocie 10,35 mln zł otrzyma 135 gmin i miast oraz 6 dzielnic m.st. Warszawy na realizację 141 zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. Udzielone w ramach działań wynikających z programu ochrony powietrza wsparcie otrzymają zadania związane m.in. z:
- kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej,
- przeprowadzaniem akcji edukacyjno-informacyjnych,
- zakupem, montażem i uruchomieniem ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
- zwiększeniem potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji,
- czyszczeniem ulic na mokro.


„Mazowsze dla czystego ciepła 2023” z dofinansowaniem około 5 mln zł
17 gmin otrzyma pomoc finansową na realizację zadań w ramach programu. Dzięki tej nowej inicjatywie gminy będą mogły prowadzić działania zachęcające mieszkańców do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji. Środki finansowe będzie można także przeznaczyć na pomoc w zakupie opału. Jest to również element wsparcia w realizacji mazowieckiej uchwały antysmogowej oraz działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza. W perspektywie długoterminowej finansowanie działań w tej dziedzinie przyniesie poprawę jakości mazowieckiego powietrza i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego, a także zaspokoi pilne potrzeby społeczne w obszarze elektroenergetyki i ekologicznego ciepłownictwa.

Blisko 2,5 mln zł na inicjatywy senioralne
W ramach drugiej edycji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” pomoc finansową na realizację 100 zadań otrzyma 49 gmin i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz 18 dzielnic m.st. Warszawy. Celem jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym.

Sejmik dba o zdrowie kobiet – w puli prawie 2 mln zł
16 powiatów oraz 1 miasto na prawach powiatu otrzyma pomoc finansową, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach nowego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”. Dofinansowane zostaną m.in. programy profilaktyczne w zakresie przesiewowych badań USG piersi, raka jajnika i nowotworów skóry, chorób tarczycy, wykrywania osteoporozy, zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV.

Zapobieganie bezdomności zwierząt – ponad 2,5 mln zł
W ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” pomoc finansową w wysokości 2,51 mln zł na realizację 177 zadań otrzymają gminy i miasta oraz dzielnice m.st. Warszawy. Celem tego pilotażowego programu jest wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności i edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.

1,63 mln zł na „Mazowsze dla działkowców 2023”
„Mazowsze dla działkowców” to już piąta edycja programu znanego jako Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców, który wspiera rodzinne ogródki działkowe. Dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Program ma zachęcić mieszkańców – szczególnie rodziny z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. Ponadto umożliwi mieszkańcom stworzenie warunków do wykorzystania potencjału ogródków działkowych, do wypoczynku, aktywizacji i integracji społecznej. Radni zaaprobowali listę 100 beneficjentów, którzy złożyli wnioski na ponad 1,5 mln zł.

Zasłużony dla Mazowsza
Sejmik nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”:
- Uniwersytetowi Warszawskiemu,
- Liceum Ogólnokształcącemu im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku,
- Orkiestrze OSP Nadarzyn,
- dyrygentowi prof. Henrykowi Wojnarowskiemu,
- sędziemu piłkarskiemu Szymonowi Marciniakowi.

Sejmik dla strażaków ochotników
Pomoc finansowa w łącznej kwocie 8,3 mln zł zostanie udzielona 233 gminom, na wykonanie prac remontowych czy modernizacyjnych w budynkach użytkowanych przez jednostki OSP. Dotacje celowe przekazane w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2023” służyć będą zapewnieniu odpowiednich warunków operacyjnych i logistycznych działalności jednostek, co przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej tych jednostek i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego.

Dodatkowo 103 gminy otrzymają pomoc finansową, na zakup 111 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łączna kwota dofinansowania zakupu wyposażenia w ramach zadania „OSP–2023” wyniesie 15,1 mln zł.

Dodatkowe środki na Instrumentu wsparcia zadań ważnych
24 nowe projekty na terenie gmin i miast, w tym 9 na terenie miasta stołecznego Warszawy zostaną dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na kwotę łączną 48 mln zł. W związku z dokonanymi zmianami, kwota pomocy finansowej rozdysponowana przez radnych na realizację Instrumentu w latach 2019–2025 łącznie 759 projektów inwestycyjnych wynosi obecnie 1 mld 513 mln 552 tys. zł.

Kwestie oświatowe
Sejmik wyraził zgodę na zawarcie przez województwo mazowieckie dwóch umów:
- z Gminą Pułtusk na realizację w latach 2023–2025 rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie inwestycji z budżetu Mazowsza wyniesie łącznie ponad 5,5 mln zł,
- z Miastem Radom na realizację w latach 2023–2024 rozbudowy budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, z dofinansowaniem inwestycji z budżetu Mazowsza w kwocie łącznej ponad 0,53 mln zł.
- Sejmik postanowił nadać Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku imię Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarce, działaczce charytatywnej, pisarce, instruktorce i prekursorce pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego, wiceprzewodniczącej oraz członkini Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, naczelnej redaktorce czasopisma „Pielęgniarka Polska” oraz współorganizatorce Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Dofinansowanie zadań w obiektach służących rehabilitacji
Radni wyrazili zgodę na zawarcie przez województwo mazowieckie następujących umów na realizację zadań w obiektach służących rehabilitacji:

- z Fundacją „Bogaci Miłosierdziem” umowy na realizację w latach 2023–2025 zadania pn.: „Budowa Domu Mocarzy”,
- z Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego umowy na realizację w latach 2023–2024 zadania pn.: „Przebudowa obiektu Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w zakresie dostosowania gmachu do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego umowy na realizację w latach 2023–2025 zadania pn.: „Budowa nowego budynku mieszkalnego dla osób - z niepełnosprawnością intelektualną będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie”,
- ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska umowy na realizację w latach 2023–2025 zadania pn.: „Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 22 w Warszawie”.

Inne decyzje sejmiku
Została zmieniona uchwała budżetowa na 2023 rok, a także w uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2038.

Sejmik powierzył województwu kujawsko–pomorskiemu realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc–granica województwa mazowieckiego na linii kolejowej Nasielsk–Toruń Wsch. w okresie od dnia 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. Postanowił także udzielić Miastu i Gminie Piaseczno pomocy rzeczowej, w postaci przekazania wykonanych robót związanych z przebudową oświetlenia na terenie gminy Piaseczno, w ramach w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 8+450,48 do km 9+410,96 w miejscowości Bogatki, gmina Piaseczno”.

Ponadto przyjęto zmianę w uchwale w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych”. Radni przyjęli też roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za 2022 rok. Zmienili uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”. Wprowadzili zmiany w uchwale dotyczącej konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zaktualizowali i doprecyzowali zapisy w uchwale określającej kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W trakcie posiedzenia zostali wybrani przedstawicieli sejmiku do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przewodniczący Sejmiku Ludwik Rakowski przedstawił informację na temat kwestii formalno-prawnych dotyczących Mazowieckiej Rady Seniorów. Przedstawiona została również informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2022 rok.


0x480.jpgŹródło: Archiwum UMWM

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.pl

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/