A A A

Konkurs ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego 4 maja 2021 r. podjął uchwałę nr 669/225/21 w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021-2023.

 Program stanowi uzupełnienie świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Pacjenci korzystający z programu będą przebywać równocześnie w ośrodku świadczącym rehabilitację dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, będą korzystać z podstawowego programu terapii finansowanego przez NFZ.

W programie wskazano interwencje konsultacyjne jakie są możliwe do wykonania w ramach programu. Wybór odpowiedniej metody, kolejności i ścieżki postępowania zależy od specjalistów, tj. osoby posiadającej certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień we współpracy z lekarzem posiadającym specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Metody, kolejność i ścieżki postępowania będą dla każdego uczestnika dopasowane indywidualnie w ramach jego potrzeb.

Interwencje jakie może otrzymać uczestnik to:

 1. edukacja zdrowotna (obligatoryjne);
 2. warsztaty psychoedukacyjne;
 3. praca z rodziną;
 4. terapia rozwojowa:
  • arteterapia;
  • terapia zajęciowa;
  • muzykoterapia;
  • terapia poprzez sport;
  • terapia biofeedback.

Planowany okres realizacji programu wynosi trzy lata (2021-2023). Budżet programu został określony w wysokości 750 000 zł

 Termin składania ofert wyznacza się od 6 maja do 21 maja 2021 r. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w konkursie.

Oferentem mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub podmioty, których partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz podmioty, które posiadają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza).

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania:

Uchwała o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Wzór formularza ofertowego

 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/