A A A

Konkurs ofert - „Przeprowadzenie badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1001/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs ofert na realizatora zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Przeprowadzenie badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej” na lata 2022–2023.

 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na:

1. przeprowadzeniu na terenie województwa mazowieckiego badania epidemiologicznego obejmującego populację składającą się z co najmniej 1 000 osób (uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych), w zakresie:

1) diagnozy i oceny stanu odżywienia,
2) diagnozy i oceny sposobu żywienia,
3) diagnozy i oceny poziomu wiedzy żywieniowej.
Badanie powinno uwzględniać również identyfikację czynników ryzyka zaburzeń odżywiania oraz ocenę stanu wiedzy z zakresu żywienia człowieka wśród nauczycieli i rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uczestniczących w badaniach.

2. opracowaniu, na podstawie wyników z przeprowadzonego badania epidemiologicznego, programu:

1) edukacji żywieniowej uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych;
2) edukacji żywieniowej uczniów szkół ponadpodstawowych;
3) warsztatów adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych;
4) warsztatów adresowanych do pracowników szkół, w tym: kadry pedagogicznej, osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci w szkołach, pielęgniarek/higienistek szkolnych odpowiedzialnych za profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkołach.

3. przeprowadzeniu szkoleń z zakresu opracowanych programów: adresatami szkoleń będą pracownicy podmiotów wyłonionych w odrębnym konkursie na realizatorów działań edukacyjnych (przeprowadzenie lekcji i warsztatów).

 

Oferty należy złożyć w terminie od 20 czerwca 2022 r. do 4 lipca 2022 r. do godz. 16.00.
Liczy się termin wpływu oferty do punktu kancelaryjnego zlokalizowanego na parterze siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, wejście A.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publiczny,, tj.: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Zapraszamy do składania ofert!

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: tel. (22) 59 79 923, (22) 59 79 931, (22) 59 79 914, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/