A A A

Konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego promowania idei dawstwa i transplantacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1179/336/22 z 11 lipca 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatora zadania publicznego województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego promowania idei dawstwa i transplantacji na lata 2022–2023.

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno organizacje jak i podmioty lecznicze, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadanie polega m.in na przeprowadzeniu:

  • 15 szkoleń w ciągu 2 lat dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych z potencjałem donacyjnym ocenionym na podstawie profilu działalności szpitala, liczby łóżek OIT, lokalizacji oraz obecności oddziału neurologii lub neurochirurgii, niezależnie od ich dotychczasowej aktywności w obszarze dawstwa narządów. Szkolenia obejmą najnowsze przepisy w procesie diagnostyki śmierci mózgu, w tym zastosowanie tomografii komputerowej do badania przepływów mózgowych. Prowadzone będą również warsztaty z psychologiem i aktorami, które mają pomóc w wykształceniu umiejętności miękkich z zakresu komunikowania się z rodziną ciężko chorego w sytuacji niepowodzenia leczenia, zgonu oraz konieczności uzyskania autoryzacji pobrania narządów.
  • szkolenie w formie konferencji benchmarkingowej dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie pobierania narządów i tkanek od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych. Szkolenia przeznaczone będą dla szpitalnych koordynatorów z podmiotów leczniczych, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Stała współpraca umożliwia nie tylko sprawne przeprowadzenie akcji transplantacyjnej, ale także ma na celu identyfikację przeszkód w rozwoju dawstwa i określenie działań naprawczych.
  • przeprowadzenie jednego dnia zajęć dydaktycznych z obszaru transplantologii obejmującego obowiązujące w Polsce prawo, praktykę, zagadnienia etyczne oraz wyniki przeszczepiania narządów ze studentami 8 medycznych szkół policealnych, dla których województwo mazowieckie jest organem tworzącym. Celem zajęć jest przekazanie rzetelnej podstawowej wiedzy z obszaru pobierania narządów i transplantologii studentom kierunków medycznych, którzy w trakcie studiów mają niewielkie szanse zetknąć się z problemami donacji lub chorymi po przeszczepieniu narządów.
  • Konferencji podsumowującej realizacje zadania.

Oferty należy złożyć w terminie od 18 lipca do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konkursu. W przypadku problemów z odczytaniem dokumentów zamieszczonych w plikach do pobrania prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia tel. 22 59 79 926, 22 59 79 914.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/