A A A

Konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19”

Zarząd Województwa Mazowieckiego 17 maja 2021 r. podjął uchwałę nr 749/229/21 w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19”
na 2021 r.

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji.

W ramach oceny uwzględniane będą następujące obszary:

  • tolerancja wysiłku fizycznego,
  • natężenie występowania duszności,
  • natężenie występowania przewlekłego zmęczenia,
  • natężenie występowania lęku / zaburzeń nastroju,
  • sprawność fizyczna,
  • wiedza w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19.

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

  • edukacyjnej;
  • terapeutycznej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej.

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które udzielą świadomej zgody na udział w programie oraz złożą pisemne oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzystają aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami medycznymi i klinicznymi są:

  • osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 - U07.1 lub U09;
  • u osoby aplikującej do programu występuje przedłużający się objawowy COVID-19 - dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Okres realizacji programu został zaplanowany na 2021 rok, a jego budżet wynosi 2 mln zł.

Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Termin składania ofert wyznacza się od 19 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

Oferentem mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub podmioty, których partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są podmioty posiadające w swojej strukturze kody resortowe: 1310 lub 2146 lub kod rodzaju praktyki zawodowej: 93 lub 95 lub 97 lub 98.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Wzór formularza ofertowego

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/