A A A

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 131/288/22z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022-2023.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadanie polegać będzie na podjęciu działań dotyczących edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich. Zadanie może obejmować następujące działania:

  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa.
  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (w formie wykładów oraz ćwiczeń i dyskusji uczestników) dla osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa,
  • poradnictwo indywidualne,
  • przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie broszur w wersji papierowej i elektronicznej,
  • przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich.
  • przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie lekarzy, pielęgniarek i innego personelu który uczestniczy w procesie leczenia osób chorujących onkologicznie.

Dopuszcza się możliwość realizacji innych działań w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich. Powyższe działania stanowią przykładowe interwencje podejmowane w ramach zadania. W ramach oceny merytorycznej za realizację powyższych działań przyznawane będą dodatkowe punkty.

Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Maksymalne dofinansowanie na realizację jednego projektu w ramach zadania wynosić będzie – 100 000 zł (w 2022 r. – 50 000 zł, w 2023 r. – 50 000 zł).

Oferty w ramach ww. konkursu mogą złożyć podmioty, których cele statutowe uwzględniają m.in. edukację zdrowotną lub profilaktykę chorób, bez względu na formę prawną. Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty lecznicze oraz inne jednostki działające w obszarze zdrowia.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/