A A A

Konkurs ofert - edukacja i promocja zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 128/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2022 r.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadania powinny polegać na podjęciu działań wskazanych w art. 2 pkt 2, 3, 3a, 3b i 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji tj.:

  • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych lub/i
  • promocji zdrowia lub/i
  • rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego
    i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji lub/i
  • rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi – 25 000 zł.

Oferty w ramach ww. konkursu mogą złożyć podmioty, których cele statutowe uwzględniają m.in. edukację zdrowotną lub profilaktykę chorób, bez względu na formę prawną. Do udziału w konkursach zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty lecznicze oraz inne jednostki działające w obszarze zdrowia.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/