A A A

Konkurs na realizatora programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 827/325/22 z dnia 23 maja 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024.

Oferty należy złożyć w terminie od 26 maja do 13 czerwca 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem głównym programu jest zwiększenie o minimum 0,2% liczby identyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12. do 21. roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Na jego realizację Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 8 milionów złotych.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną następujące interwencje:

  • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
  • konsultacja ze specjalistą,
  • sesje terapeutyczne,
  • podsumowanie terapii,
  • edukacja zdrowotna,
  • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Realizatorem programu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Dostępność do świadczeń finansowanych w ramach programu powinna być zapewniona przez realizatora przez co najmniej 3 dni w tygodniu, przez 5 godzin dziennie, w tym co najmniej 1 raz w tygodniu do godziny 20.00.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych interwencji oraz wymogów dotyczących personelu dostępne są w pełnej treści „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”.

Zapraszamy do składania ofert!


Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/