A A A

Dzień walki z depresją

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem jego ustanowienia było przede wszystkim upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja, w jaki sposób jej zapobiegać i ją leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Eksperci przewidują, że do 2030 r. stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie.


Po czym poznać chorobę?

Depresja należy do grupy zaburzeń afektywnych, kojarzonej najczęściej ze stanami głębokiego smutku i przygnębienia. Podobnie jak wiele innych chorób (także psychicznych), cechuje się jednak mnogim wachlarzem objawów, które występują w różnych zestawieniach u poszczególnych cierpiących na nią ludzi. Najczęściej występującymi są: obniżony/obojętny nastrój, smutek, brak energii, utrata sprawności intelektualnej, pesymistyczne widzenie przyszłości, niska samoocena, brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność, zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania), zmniejszony/zwiększony apetyt.


Program profilaktyczny

Depresję można i należy leczyć. Zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku. Poza testami przesiewowymi nie istnieje żaden czuły, a zarazem swoisty sposób na rozpoznanie depresji, z czego wynika niska rozpoznawalność tej choroby, wysoki odsetek pacjentów nieleczonych oraz mnogość strat związanych z chorowaniem na depresję.

Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 r. wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024.

Udział w programie dla uczestników jest bezpłatny, ponieważ finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego. Środki przeznaczone na jego realizację wynoszą blisko 8 mln zł.

Interwencje przewidziane w programie to:

- badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 - konsultacja ze specjalistą,
- sesje terapeutyczne,
- podsumowanie terapii,
- edukacja zdrowotna.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, dostrzegając problem także wśród osób starszych, podjął decyzję o opracowaniu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r.ż. z województwa mazowieckiego” na lata 2023–2025. Rozpoczęcie jego realizacji planowane jest na IV kw. br., po otrzymaniu stosownej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

Plakat Depresja

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/