A A A

Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia

Z tej okazji z pracownikami urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy spotkali się marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele WUP w Warszawie: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz, wicedyrektor ds. usług rynku pracy Artur Pozorek oraz wicedyrektor ds. funduszy europejskich i rozwoju zawodowego Emilia Jędrej. Obecni też byli przedstawiciele m.in. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pracodawców RP oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dzień upamiętnia powstanie pierwszych publicznych służb zatrudnienia w Polsce. To również okazja do podziękowania za trud, zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań, które promują zatrudnienie i aktywizują lokalny rynek pracy.

Wyróżniono najlepszych pracowników

65 pracownikom PUP i WUP wręczono dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponadto pracowników WUP wyróżniono dyplomami dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Uhonorowano również Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia” Grażynę Zalewską, wiceprezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego, od wielu lat aktywnie działająca na rzecz rozwoju województwa. Grażyna Zalewska od 2009 r. jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, a od 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej.

Za nami kolejny rok wytężonej pracy. Do realizowanych przez Państwa urzędy zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz tzw. ustawy COVID-19 dołożone zostały nowe obowiązki wynikające z przyjętej w marcu 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Z każdym z tych zadań poradzili sobie Państwo wzorowo, dzięki czemu dzisiaj możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość. Dzięki Państwa codziennej żmudnej pracy, empatii i zaangażowaniu, obecna sytuacja na regionalnym rynku pracy jest stabilna – mówił marszałek Adam Struzik.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody laureatom konkursu fotograficznego "Mazowiecki Rynek Pracy w obiektywie - jak fundusze europejskie zmieniają życie mieszkańców Mazowsza?".

Rynek pracy zawsze wymaga zdecydowanych działań

Mazowiecki rynek pracy w ubiegłym roku charakteryzował się stałym spadkiem poziomu bezrobocia z poziomu 4,8% w styczniu do poziomu 4,2% na koniec roku. Trzeba jednak pamiętać, że rynek pracy jest bardzo wrażliwy na czynniki gospodarcze, polityczne, demograficzne, jak również na oczekiwania pracodawców i potencjalnych pracowników. Wymaga to od publicznych służb zatrudnienia zdecydowanych rozwiązań, elastyczności i wysokokwalifikowanej kadry oraz otwartości na zmiany i nowe wyzwania.

Nowe wyzwania w 2023 r.

To przede wszystkim realizacja Programu Regionalnego Fundusze dla Mazowsza 2021–2027 r., który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 2 grudnia 2022 r. Nowa perspektywa finansowa oznacza nowe obowiązki – realizację projektów związanych z aktywizacją zawodową mieszkańców Mazowsza oraz podnoszeniem kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia, na które przeznaczono ponad 151 mln euro.

Jak na rynku pracy radzą sobie młodzi Mazowszanie?

Młode osoby stanowią niezwykle ważną grupę z punktu widzenia rozwoju Mazowsza. Aktualnie średni udział osób bezrobotnych do 30 r. życia w województwie wynosi ponad 22%. Podobnie jak w przypadku pozostałych grup bezrobotnych, udział procentowy nieaktywnych zawodowo osób młodych jest na Mazowszu bardzo zróżnicowany i waha się od 10,5% w m.st Warszawa do 34,2% w powiecie ostrołęckim. Dane te pokazują jednak, że znaczna część naszego młodego społeczeństwa wymaga zdecydowanej pomocy na rynku pracy. Młodzi bezrobotni najczęściej charakteryzują się przede wszystkim brakiem doświadczenia zawodowego, odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji lub podjęcie działalności gospodarczej. Z tego powodu są szczególnie narażeni na bezrobocie i dotkliwsze odczuwanie różnego rodzaju skutków spowolnienia gospodarczego.

Dlatego jednym z nadrzędnych wyzwań powinno być tworzenie takich warunków na Mazowszu, aby młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, mogli się na nim odpowiednio odnaleźć i aby byli na nim konkurencyjni. Odpowiedź na powyższe wyzwanie będzie stanowił jeden z dwóch Programów Regionalnych Mazowsze 2023 r., realizowany przez WUP w Warszawie wraz z 15 powiatowymi urzędami pracy na łączną kwotę 7,8 mln zł. W ramach programu objętych wsparciem zostanie ponad 600 uczestników w wieku do 30 r. życia.

Pomoc dla bezrobotnych z terenów wiejskich

Drugim równie ważnym Programem Regionalnym Mazowsze 2023, z którego także będą mogły korzystać osoby młode, będzie Program skierowany do osób zamieszkałych na terenach wiejskich, których udział w ogóle bezrobotnych stanowi niemal 45%. Bezrobocie występujące na obszarach wiejskich jest bardzo trudne do likwidacji. Na taki stan rzeczy wpływ mają liczne problemy infrastrukturalne, mała liczba zakładów pracy i nierzadko bierna postawa samych mieszkańców wsi.

Kwota przewidziana na wsparcie w ramach programu – 4,8 mln zł – pozwoli objąć wsparciem 375 osób z 10 powiatów, w których udział tej grupy osób jest najwyższy i wynosi ponad 75% w ogólnej licznie bezrobotnych. Łącznie na realizację podpisanych obu Programów Regionalnych Mazowsze 2023 przeznaczono ponad 12,5 mln zł z Funduszu Pracy.

Plan Gwarancji dla Młodzieży (GdM)

W ramach pierwszej edycji GdM w Polsce, której założenia realizowano w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, wsparciem w Polsce objęto ponad 5,5 mln młodych osób. Około 2,7 mln spośród nich znalazło wysokiej jakości zatrudnienie.

W sierpniu 2022 r. przyjęto zaktualizowany plan gwarancji. Druga edycja, realizowana w tym roku, zakłada aktywne docieranie z pomocą m.in. poprzez wykorzystanie nowych, niestandardowych kanałów komunikacji oraz wzmocnienie obowiązującego w pierwszej edycji i stosowanego w perspektywie finansowej 2014–2020 zindywidualizowanego podejścia do młodych i zapewnienia im wysokiej jakości ofert wsparcia.

Współczesny rynek pracy kształtują światowe megatrendy, tj. globalizacja i rewolucja technologiczna. Nowa edycja Gwarancji dla Młodzieży priorytetowo traktuje umiejętności cyfrowe wśród osób młodych oraz wsparcie zgodne z potrzebami zielonej transformacji. Powyższe jest szczególnie istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju kraju, ale również samego Mazowsza, ponieważ nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania w coraz większym stopniu wpływają na wielkość zatrudnienia i jego strukturę oraz determinują potencjał gospodarczy, który ma z kolei wpływ na jakość życia mieszkańców regionu.

Wsparcie dla Ukrainy

Rok 2022 był trudny przede wszystkim ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. Oznaczało to stworzenie i prowadzenie działań, które pomogłyby szukającym schronienia obywatelom Ukrainy odnaleźć się na polskim, mazowieckim rynku pracy.

Biorąc pod uwagę doniesienia medialne przedstawiające sytuację na Ukrainie, należy zakładać również dalsze wsparcie dla obywateli tego kraju.

Życzyłbym jednak nam Wszystkim – zauważył marszałek Adam Struzika przede wszystkim tym, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ojczyzny i rodzin, aby rosyjska agresja dobiegła końca i żeby obywatele Ukrainy mogli samodzielnie, a nie pod przymusem wojny toczącej się na terenie ich państwa, decydować o tym, czy chcą funkcjonować na polskim, w tym mazowieckim rynku pracy oraz korzystać z wyspecjalizowanej pomocy Publicznych Służb Zatrudnienia i ofert pracy naszych lokalnych pracodawców.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/